14.08.2020
Łódź, ul. Wandurskiego 4

Galeria Zarzewska


Pamiętajcie o ogrodach


Pracownia


Zapomniane zakątki


Edycja 2011/2012


Edycja 2010/2011


Edycja 2009/2010


Linki


Regulamin

KONKURS FOTOGRAFICZNY – REGULAMIN

Zapomniane zakątki Łodzi i okolic.

Edycja 2012/2013 – W poszukiwaniu dzikiej przyrody

 

1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Łodzi oraz Galerię Zarzewską Domu Kultury „Zarzewie” w Łodzi, pod patronatem Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa oraz Marszałka Województwa Łódzkiego. Organizację konkursu wspiera Okręg Łódzki Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz Stowarzyszenie „Foto Humanum”. Patronat medialny nad konkursem sprawuje portal www.lasypolskie.pl

2 . Konkurs ma charakter zamknięty – mogą w nim wziąć udział uczniowie dziennych szkół ponadpodstawowych dowolnego profilu.

3. Celem Konkursu jest promocja fotografii ukazującej piękno i różnorodność walorów architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych Łodzi i regionu łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zapomnianych i mało znanych. Temat tegorocznej edycji – poszukiwanie dzikiej przyrody – kieruje Autorów nieodkryte czy niedoceniane miejsca związane z przyrodą naszego miasta i regionu, ale pozwala również na poszukiwania owej „dzikości” w skali właściwej makrofotografii.

4. Organizator może odrzucić prace odbiegające od tematu oraz wadliwe technicznie. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie prace wykonane samodzielnie. Zdjęcia muszą przedstawiać miejsca znajdujące się na terenie Województwa Łódzkiego. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z posiadaniem do nich przez Uczestnika pełni praw autorskich.

5. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 5 prac. Zestawy prac oraz prace wykonane przez zespoły Autorów przyjmowane nie będą.

6. Prace zgłaszać można wyłącznie w formie plików cyfrowych – pliki TIFF lub JPEG bez widocznej kompresji, wykonanych dowolnym aparatem cyfrowym o rozdzielczości matrycy co najmniej 5 mln pikseli. Oznacza to, że zdjęcia wykonane w niskiej rozdzielczości, podniesionej następnie w programie graficznym zostaną zdyskwalifikowane jako wadliwe technicznie.

7. Pliki cyfrowe należy przekazać Organizatorom za pośrednictwem poczty lub osobiście, nagrane na płytach CD lub DVD. Płyty nie będą zwracane. Prosimy o nadsyłanie / przekazywanie płyt na adres Organizatora:

Zespół Szkół nr 8

92-538 Łódź, ul. Czernika 1/3, tel. 42 673 86 83

z dopiskiem „konkurs fotograficzny”. Płyty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Autora zdjęć.

Sekretariat szkoły czynny jest w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00

8. Do prac dołączyć należy wypełnioną kartę uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

9. Organizator powoła Jury, które przyzna Nagrodę Główną oraz nagrody i wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w tym do nieprzyznania nagrody głównej. Jury z pośród nadesłanych prac wybierze zdjęcia premiowane udziałem w wystawie pokonkursowej, wśród których znajdą się prace nagrodzone i wyróżnione. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną o tym powiadomieni przez Organizatorów. Werdykt Jury zostanie ogłoszony podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej.

10. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej oraz ich nauczyciele – opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Prawnych Opiekunów Autora na bezpłatną publikację prac w postaci ekspozycji oraz pokazu multimedialnego, a w przypadku Autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych – również w prasie i internecie (wyłącznie w materiałach mających na celu rozreklamowanie konkursu). Wystawa pokonkursowa po zakończeniu ekspozycji może być prezentowana w innych miejscach, o czym Autorzy prac zostaną każdorazowo powiadomieni.

12. Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Jego ostateczna interpretacja pozostaje w gestii Organizatora.

13. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej zostaną zreprodukowane w formacie 30 x 40 (45 cm) na koszt Organizatorów. Prace te przechodzą na własność organizatorów.

14. Terminarz:

– Końcowy termin dostarczania prac – do dnia 19 maja 2013 roku;

– Powiadomienie Autorów o zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową nastąpi do dnia 5 czerwca 2013r.

– Werdykt Jury zostanie ogłoszony dnia 12 czerwca 2013 r. podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej w trakcie XV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.

·

Zapraszamy do pobrania pliku pdf z regulaminem i kartą uczestnictwa, bądź samej karty uczestnictwa:

regulamin 2013

karta uczestnictwa